Home  


Vanaf 16 maart hanteren we aangepaste openingstijden en zijn we met een minimale bezetting aan het werk
Hierdoor bestaat de kans dat we u niet direct te woord kunnen staan.

Extra informatie met betrekking tot evenementen en het  het Coronavirus

Klik hier om doorverbonden te worden met de webpagina van de rijksoverheid, betreffende het Coronavirus COVID1-9

Vanwege de situatie ten gevolge van het Coraonavirus volgt ESL de maatregel van de overheid om evenementen te annuleren tot en met 6 april 2020.  We volgen hierin het beleid/advies van de regering.

Opdrachten die vanaf nu (13 maart 2020) bevestigd worden kunnen, indien de genomen maatregelen van toepassing
blijven gratis geannuleerd of verzet worden.

Opdrachten die vanaf nu  (13 maart 2020) bevestigd worden kunnen, indien de genomen maatregelen van toepassing blijven gratis geannuleerd of verzet worden.Voor andere contracten gelden onze normale annuleringsvoorwaarden, met dien verstande dat wij ook deze annuleringen de mogelijkheid bieden om deze gratis te verzetten.     

 

Algemene  leveringsvoorwaarden voor het huren en kopen bij ESL                                                     2016
Op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
 

Huur op afhaalbasis bij ESL

U kunt de attracties bij ons afhalen en retour brengen in overleg. U neemt hiervoor  3 werkdagen voorafgaande aan de activiteit,
telefonisch contact op met ESL 040 2543842. Bij het afhalen dient het huurbedrag en de afgesproken borg te zijn of worden voldaan.

De huurder die het contract ondertekend heeft dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor het gehuurde en het retourneren van de materialen in schoongemaakte en
ongeschonden staat en op afgesproken tijd. De ondertekenaar van het contract geeft d.m.v. de ondertekening aan gerechtigd te zijn
om te ondertekenen en bekend te zijn met onze voorwaarden. Als iemand anders dan de huurder het materiaal afhaalt, dient dit te
worden vermeld op het contract. ESL heeft het recht personen fotografisch vast te leggen d.m.v. video en of foto opnames of
andere biometrische methodes. Tijdens het gebruik van de gehuurde materialen dient u te zorgen voor goed  toezicht t.b.v.
de veiligheid. Tevens houdt toezichthouder toezicht op het gebruik van de materialen. Het retour brengen van de attracties dient
te gebeuren op de dag na de huurdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Of anders zoals is overeengekomen volgens contract. Indien alles
compleet, schoon en netjes is ingepakt c.q. opgerold volgens de oprolinstructie, ontvangt u de borg retour. Wanneer dit niet het
geval is worden de door ons gemaakte kosten verrekend met de borg ( zie de gebruiksaanswijzing). De materialen dienen over
het algemeen opgehaald en geretourneerd te worden met een aanhanger of bestelbus (neemt u hierover met ons contact op.) 
U kunt tegen gunstige tarieven bij ons een aanhanger tot 2,5m huren.

Bezorgen en ophalen door ESL of pakketdienst

Wij kunnen het gehuurde bij u bezorgen en ophalen. Hiervoor rekenen wij per manuur € 30,- exclusief reiskosten.
Indien gewenst kunnen de attracties ook door ons opgebouwd worden. De meerprijs hiervan  is v.a. € 30,-.p/u U dient ten alle
tijden zorg te dragen voor voldoende mensen die meehelpen met lossen en laden, van materialen bij luchtkussens etc. minimaal 3 pers.
Er wordt gelost op een goed bereikbare laad- en losplaats.(Niet op verdiepingen) Indien wij langer dan 30 minuten moeten  wachten, laden
of  lossen wordt de extra tijd in rekening gebracht. Prijs per half uur € 20,-, afgerond op halve uren. Bij het ophalen dient het gehuurde
conform eventuele instructies schoon, droog en netjes  en in aangeleverde staat ( onbeschadigd) ingepakt te worden, eventueel op
aanwijzing van één van onze medewerkers.
U dient er rekening mee te houden dat wij een speling incalculeren van 45 minuten op de afgesproken tijd voor aankomst lossen
en laden. U zorgt zelf voor toezicht bij de gehuurde materialen t.b.v. de veiligheid.
Indien gekozen is voor het afleveren middels een pakket of koeriersdienst anders dan ESL dan gelden de aanvullende voorwaarden
vermeld op de offerte/bevestiging

Attracties geheel verzorgd door ESL

Wij bouwen voor u de attracties op, dragen zorg voor het toezicht en zorgen voor de afbouw. Tenzij anders vermeld gebeurt
dit op basis van 4 effectieve verzorgingsuren, zonder op- en afbouwtijd. Extra begeleidingsuren zijn p/p p/u  € 25,-

Graag vernemen we van u de naam van een contactpersoon, met een (mobiel) telefoonnummer voor die dag, die het aanspreekpunt
is voor aanwijzingen op de lokatie(s) en voor eventuele bijzonderheden. U dient zorg te dragen voor een vrij stroompunt
(230V 16 amp) binnen 15 meter per attractie  (indien van toepassing).
Indien er werkzaamheden verricht worden anders als op de begane grond dient u dit vooraf te melden,
i.v.m. extra benodigd personeel.

Indien dit niet gemeld  is  vooraf hoeven de werkzaamheden  niet voortgezet te worden door medewerkers van ESL.

Algemene informatie  over kortingsregelingen, betalingen, annuleringen en schades.

Het huurbedrag inclusief afgesproken borgbedrag moet 5 werkdagen voor uitvoering op de bevestiging  genoemde
bankrekening  t.n.v. Entertainment Service Langenberg
overgemaakt zijn, of vooraf contant te worden voldaan bij ESL.
I.v.m. de veiligheid van onze medewerkers wordt de borg ( indien alles volgens onze richtlijnen geretourneerd) teruggestort
op uw bank of girorekening. Bij het gebruik van attracties ontvangt u een gebruiksaanwijzing/oprolinstructie. Deze dient ook
weer ingeleverd te worden. Bij verlies brengen wij hiervoor € 2,50 in rekening. Annuleringen: Indien het contract reeds is
ondertekend worden de kosten bij annulering als volgt berekend; Bij 14 dagen of minder voor de uitvoeringsdatum dient
100% betaald te worden. Bij 15 tot 30 dagen voor de uitvoeringsdatum dient 50 % betaald te worden. Bij 30 dagen of meer voor
de uitvoeringsdatum dient 25%  betaald te worden. Afhaalprijzen gelden per dag. Op vervolgdagen geldt 50% korting op de
 normale dagprijs
. Dit geldt alleen voor materialen. Indien materialen niet schoon en/of droog ingeleverd worden, rekenen wij
voor het schoonmaken van de materialen € 25,- en voor het opnieuw opvouwen van luchtkussens per kussen  ook € 25,-.
(direct te verrekenen met de borg) Voor technische of ander soort van ondersteuning, ter plekke  brengen wij € 50,- in rekening
exclusief reiskosten. Reparatiekosten worden indien van toepassing worden achteraf gefactureerd en of verrekend met de borgsom 
Kortingsregelingen zijn alleen van toepassing  indien  voldaan wordt of is aan de betalingsregeling/afspraak, indien
dit  niet het geval is vervalt automatisch de korting.

De te gebruiken stroomkabels dienen geaard te zijn en voorzien van een kern van MINIMAAL 3 x 1,5 mm².

ESL behoudt zich het recht voor om bepaalde attracties te vervangen indien dit noodzakelijk is.

Afmetingen en kleuren kunnen afwijken van de foto’s en/of omschrijvingen.

Alle genoemde prijzen voor materialen gelden per dag, tenzij anders vermeld in de prijslijst of contract. Alle prijzen zijn
exclusief BTW en reiskosten. De reiskosten inclusief manuren  worden vermeld op de bevestiging indien van toepassing

 

Voor artiesten geldt het lage BTW tarief  en voor materialen geldt het hoge BTW tarief  Prijzen voor artiesten zijn incl. sociale lasten

Contracten zijn rechtsgeldig indien deze door beide partijen zijn ondertekend en betalingen  volgens betalingsafspraak door
opdrachtgever zijn voldaan. Bijkomende door het te laat betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Attentie op doordeweekse dagen hanteren we voor scholen en instellingen zeer interessante kortingen ( tot 50% ) op materialen
(mits het geen feestdag betreft) Deze actiedagen zijn dinsdag/woensdag en donderdag (niet in combinaties met andere acties)
Ook voor diverse kinderprogamma’s kunnen we op die dagen leuke kortingen geven.

Tevens hebben we speciale actie dagen : de nationale straatspeeldag , de autoloze zondag en op 5 mei .

Neem hiervoor met ons contact op. Speciale Aanbiedingen zijn altijd op zichzelf staand en kunnen niet gecombineerd worden
met andere aanbiedingen of kortingsacties
Let op voor  artiesten gelden aanvullende voorwaarden die per artiest kunnen verschillen.

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                          Maart 2015

LEVERINGSVOORWAARDEN ARTIESTEN

 

1.     Entertainment Service Langenberg  Hastelweg 262, 5652 CN Eindhoven.

Hier verder te noemen: ESL.

2.     De artiest(en) zal/zullen op het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen gereed zijn voor het optreden.

3.     De artiest(en) zal /zullen optreden op aanwijzingen van en in overleg met de opdrachtgever,  of de door laatstgenoemde aangewezen programmaleiding.

4.     De artiest(en) heeft(hebben)  recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid.

5.     De opdrachtgever zal zorg dragen voor een goede verlichte en afsluitbare kleedruimte.

6.     De opdrachtgever verklaart met de prestaties  en of reader van de artiest(en)  / uitvoerende  bekend te zijn.

7.     De opdrachtgever verklaart te beschikken over de voor het optreden vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen.

8.     Film-, video- en geluidsopnamen zonder toestemming van de artiest(en) zijn niet toegestaan.

9.     De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van, of materiële schade toegebracht aan goederen toebehorend aan de artiest(en), tenzij de oorzaak is te wijten aan opzet, verwijtbare schuld of nalatigheid van de opdrachtgever, of van personen die zich dienen te houden aan aanwijzingen of opdrachten van de opdrachtgever, met uitzondering van de artiest(en).

10.  Alle risico’s tijdens reizen van plaats naar optreden en terug zijn voor rekening van de artiest(en).

11.  In geval van onvoorziene omstandigheden dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen met :ESL  040-2 543 842 of 06- 50 62 11 57.

12.  Het zonder opgave van geldige redenen niet nakomen van deze overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete tot gevolg, groot de TOTALE UITKOOPSOM, zoals berekend aan de opdrachtgever, eventueel vermeerderd met proces en executiekosten en onverminderd de BTW, hierop uitgezonderd die gevallen welke volgens de wet worden aangemerkt als overmacht. Wanneer sprake is van annulering van een contract, en in overleg, en met instemming van zowel de opdrachtgever als van de artiest(en) zullen in ieder geval de door  ESL berekende administratiekosten invorderbaar zijn.

13.  De kosten eventueel te heffen door Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) komen voor rekening van de opdrachtgever.

14.  In geval van minderjarigheid van een of beide partijen, draagt (dragen) deze er zorg voor dat de overeenkomst zal worden mee-getekend door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

15.  ESL verklaart, indien zij optreedt als werkgever of als fictief werkgever, zorg te dragen voor de afdrachten van de loonbelastingen en premies sociale-verzekeringen.  Inhoudingsplichting Verklaring nr. 96/117/01801

16.  ESL  beschikt over een Payroll service (verloningscontracten) welke gespecialiseerd is in de contractuele vastlegging van optredens en van administratieve- en financiële afhandeling van deze contracten .  De artiesten voeren zelf de onderhandelingen met de opdrachtgevers voor hun opdrachten en hun honoraria. Op basis van de verkregen informatie sluit ESL een artiestencontract af en berekend zij de totale uitkoopsom en de verschuldigde btw.

ESL draagt zorg voor de afdrachten sociale premies en loonbelasting, waarbij de feitelijke opdrachtgever gevrijwaard is van ketenaansprakelijkheid met betrekking tot voornoemde afdrachten.  ESL sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. het feitelijke optreden verder uit.

17.  Indien ESL  optreedt als werkgever of als fictief werkgever is de artiest wettelijk verplicht om vóór het eerste optreden een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) aan ESL te verstrekken. Indien ESL niet beschikt over een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de artiest kan ESL  niet overgaan tot het uitbetalen van de netto gage.

Tevens is iedere artiest wettelijk verplicht zich tijdens zijn/haar werkzaamheden te kunnen legitimeren aan de daarvoor bevoegde instanties.

18.  Tenzij anders in het contract is bepaald dienen betalingen vooraf plaats te vinden . Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en vervallen eventuele kortingsafspraken. Over het  verschuldigde bedrag wordt 1% rente per maand in rekening gebracht vanaf de uitvoerdag.  ESL heeft voorts het recht alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke en/of buitenrechtelijke incassokosten, de laatste begroot op 15 % van het in te vorderen bedrag, op de opdrachtgever te verhalen.

 


 

  ESL Presenteert  

 

 

Trefwoorden staan op alfabetische volgorde

    

meer weten over ESL in het algemeen

klik op de hoed

Hastelweg 262

Eindhoven

Telefoon 040-2543842

Mail: info@eslevents.nl

Referenties
 
     
www.bertje.nl Spelverhuur www.pret.nl

Home